Tribhuvan University

Faculty of Management

Nepal Commerce Campus

Academic Department

Rabindra Kumar Neupane Ph.D. Scholar

..

Resham Raj Pathak (Ph.D. Scholar)

..

Prakash Shrestha Ph.D.

...

Binod Ghimire Ph.D.

Department of Management

Kapil Shah

..

Shuvan Raj Acharya

...

Tara Adhikari

...